خریدهای موفق {{ userData.ordered }}
خریدهای در حال انجام {{ userData.inProgress }}
آدرس ها
{{ a.address }}

{{ product.name}}

{{product.price}} تومان

سفارشی موجود نیست.
تاریخ ثبت سفارش روش ارسال وضعیت پرداخت قیمت نهایی هزینه پست
{{ or.date }} {{ or.paymentMethod }} {{ or.status }} {{ or.finalPrice }} {{ or.deliveryPrice }}
نام محصول قیمت محصول تعداد محصول رنگ محصول روش ارسال
{{ cart.name }} {{ cart.price }} {{ cart.quantity }} {{ cart.color }} {{ cart.shippingMethod }}
تراکنشی وجود ندارد.
کد تراکنش کد رهگیری وضعیت مبلغ تاریخ
{{ or.transactionCode }} {{ or.trackingCode }} {{ or.status }} {{ or.price }} {{ or.paymentTime }}
پشتیبانی_آنلاین_فروشگاه_اینترنتی_فرش_ماشینی_آسان_فرش